Archeoskanzen

Nižná Myšľa 

MAPA PODUJATIA STAROVEK V NIŽNEJ MYŠLI , 20. 7. 2024

Oznamy: 

PROGRAM NA STAROVEK V NIŽNEJ MYŠLI:


Nový článok: V sekcii "Články" pribudol nový príspevok - Obhliadnutie za rokom 2023

O NÁS

OZ Collegium Myssle je dobrovoľné združenie občanov existujúce ako klub podporovateľov archeologického výskumu v Nižnej Myšli. Pôsobí od roku 1995. Ide o podpornú organizácia pri výskume, konzervovaní, dokumentovaní, financovaní a propagovaní archeologických výskumov v Nižnej Myšli. 

Collegium Myssle združuje právnické a fyzické osoby zo Slovenskej republiky a spolupracuje aj so zahraničnými subjektmi. Je právnickou osobou s vlastným finančným hospodárením s financiami získavanými hlavne sponzorskými darmi. Na ochranu a prezentáciu získaných nálezov založil v obci v roku 1998 v spolupráci s miestnou samosprávou a Archeologickým ústavom SAV prvé neštátne archeologické múzeum na Slovensku, ktoré je umiestnené v časti budovy premonštrátskeho kaštieľa. Od roku 2002 správcom tejto ustanovizne je obec a nesie názov Myšľanské obecné múzeum. Vo výstavných priestoroch múzeum prezentuje najhodnotnejšie nálezy z obce a regiónu a to tak archeologické, paleontologické, geologické ako aj predmety historickej, národopisnej a literárnej hodnoty.

Lokalite zo staršej a z počiatkov strednej doby bronzovej nachádzajúcej sa na polohe Várhegy pri Nižnej Myšli sa venuje zaslúžená pozornosť. Od 7. 7. 1977 realizuje na nej systematický výskum Archeologický ústav SAV Nitra spolu s odborníkmi z Východoslovenského múzea Košice.

Aktuálne otváracie hodiny:

KARPATSKÁ NADÁCIA


Názov projektu: Rekonštrukcia lode z doby bronzovej

Termín realizácie: August 2023

Výška príspevku Karpatskej nadácie: 1000 €

Celkové náklady: 1049,24

Stavba tzv. monoxylu - lode z jedného kusu dreva. Funkčná replika tohto druhu plavidla sa plavila po rieke Tisa pod vlajkou o.z. Collegium Myssle. V súčasnosti je vystavená v našom acheoskanzene v Nižnej Myšli.


Projekt bol podporený Karpatskou nadáciou vo výške 1000€.   

www.karpatskanadacia.sk

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, PROGRAM TERRA INCOGNITA


Názov projektu: Starovek v Nižnej Myšli

Termín realizácie: 29. júl 2023

Výška príspevku Košického samosprávneho kraja: 5000 €

Celkové náklady: 5555,56 €

Historický festival venovaný najstarším dejinám na našom území ponúka návštevníkom autentický zážitok z dávnych čias. Množstvo historických skupín z viacerých krajín Európy zabezpečia program pre všetky vekové kategórie.

Podujatie bolo podporené Košickým samosprávnym krajom vo výške 5000€.   Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra incognita. 

www.kosiceregion.com, www.vucke.sk, www.terraincognita.sk 

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, PROGRAM TERRA INCOGNITA


Názov projektu: Starovek v Nižnej Myšli

Termín realizácie: 6. august 2022

Výška príspevku Košického samosprávneho kraja: 5000

Celkové náklady: 5555,56

Historický festival venovaný najstarším dejinám na našom území ponúka návštevníkom autentický zážitok z dávnych čias. Množstvo historických skupín z viacerých krajín Európy zabezpečia program pre všetky vekové kategórie.

Podujatie bolo podporené Košickým samosprávnym krajom vo výške 5000€.   Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra incognita. 

www.kosiceregion.com, www.vucke.sk, www.terraincognita.sk 


TERRA INCOGNITA

Názov projektu: Cesta do praveku

Termín realizácie: máj - október 2021

Výška príspevku Košického samosprávneho kraja: 12 000,- €

Celkové náklady: 13 333,33 €

Občianske združenie Collegium Myssle organizovalo 6 kultúrnych podujatí v priebehu mesiacov máj až október 2021. Podujatia s názvom Cesta do praveku boli tématické s odkazom na históriu regiónu. Boli určené pre širokú verejnosť a mali náučno-popularizačný charakter, pričom návštevníkov čakali prehliadky obecného múzea, historických objektov a archeoskanzenu, na ktorom sa odohrával program. Ten pozostával najmä z ukážok historických remesiel a dobového života a v značnej miere bol interaktívny, teda návštevníci boli zapájaní do rôznych aktivít. Vďaka podpore programu Terra Incognita sa podarilo zvýšiť návštevnosť v archeoskanzene v Nižnej Myšli a povedomie o kultúrnom dedičstve regiónu. Poskytnuté finančné prostriedky boli využité na realizáciu bohatého programu pozostávajúceho z ukážok dobových remesiel a dobového života, workshopov a taktiež k zážitkovej jazde historickým vlakom. 

TERRA INCOGNITA

Názov projektu: Výstavba repliky obetnej jamy z doby bronzovej

Termín realizácie: júl-október 2019

Výška príspevku Košického samosprávneho kraja: 3000,-

Celkové náklady: 3300,-

V roku 1993 bol preskúmaný objekt č. 308, jeden z najzaujímavejších objektov na opevnenom sídlisku II zo začiatku strednej doby bronzovej, interpretovaný ako obetná jama. V pôvodne dva a pol metra hlbokej jame sa nachádzali kostry štyroch žien oddelené od seba vrstvou hliny, ako aj väčšia časť uvarenej detskej lebky. Ženy ležali v nepietnej polohe s prekríženými rukami na hrudi, čo naznačuje, že ich mali zviazané. Jedna zo žien, ktorá ležala v extrémne skrčenej polohe, mala zviazané aj nohy. Všetky boli usmrtené zrejme zlomením väzov, pričom celý rituál sa opakoval štyrikrát. Každú usmrtenú ženu zasypali zeminou spolu s časťami obetovaných zvierat a keramických nádob, ale tiež bronzovým prsteňom, hlineným závažím z tkáčskeho stavu, keramickými kolieskami a kameňmi. Do polovice zasypanej jame s ľudskými obeťami zapálili oheň, v ktorom spálili obilie, ďalšie časti zvierat a priložili tiež dve celé hlinené nádobky. Dnes sa môžeme len domnievať, čo bolo pravým dôvodom tak nezvyčajne krvavého rituálu. Pritom podobné rituály nie sú v tomto období úplne výnimočné a ich súčasťou neraz bola aj antropofágia, alebo nepresne povedané, kanibalizmus. Ľudské obete v zásobnicových jamách mali azda zabezpečiť dobrú úrodu v nepriaznivom období. Možno išlo reakciu na základné predstavy o zložitých otázkach života a smrti. Nedá sa však vylúčiť ani to, že išlo o zúfalý čin v čase akútneho nebezpečenstva a obeta mala zabezpečiť obrancom opevnenej osady prežitie. Nech už boli dôvody tohto rituálu akékoľvek, museli byť veľmi vážne, nakoľko takéto krvavé praktiky neboli bežnou súčasťou ich života. Napriek tomu však z rovnakého kultúrneho prostredia poznáme ojedinelé prípady podobných rituálov aj na opevnenom sídlisku v Spišskom Štvrtku, či kultovej studni v Gánovciach pri Poprade.

Nálezy

Hlinená nádoba

Šperky

Kostra muža

Hlinené nádoby